Update: 01 / 01 / 2022

Inhoud

1: Algemene bepalingen
2: Geldigheid en toepasselijkheid
3: Offertes en overeenkomsten
4: Bepalingen met betrekking tot optredens
5: Annulering van de overeenkomst
6: Onuitvoerbaarheid
7: Prijzen
8: Betalingen
9: Klachten
10: Aansprakelijkheid

Definities

Opdrachtnemer
DJ Rob Toonen;

Opdrachtgever
De persoon/het bedrijf welke aan DJ Rob Toonen het verzoek heeft gedaan om tegen betaling DJ-Werkzaamheden te verrichten. Hierna te noemen: opdrachtgever;

Apparatuur
De voor het optreden benodigde zaken zoals, maar niet uitsluitend: mengtafels (mixers), cd-spelers, computers, laptops, tablets, hoofdtelefoons, dj-booth en andere aanverwante goederen;

Plaats van het optreden
De door de opdrachtgever en DJ Rob Toonen overeengekomen locatie, door opdrachtgever te voorzien van alle faciliteiten om het optreden te kunnen geven in alle veiligheid;

Tijdsduur
De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum hiervan met een maximum van 4 uur tenzij uitsluitend schriftelijk anders overeengekomen;

Meerwerk
Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld en door de opdrachtgever worden gewenst;

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1.1 De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en overeenkomsten tussen Rob Toonen en opdrachtgever;

 

Artikel 2 – Geldigheid en Toepasselijkheid

Artikel 2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes overeenkomsten, handelingen en optredens van DJ Rob Toonen;

Artikel 2.2 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle afspraken en aanvragen via telefoon of e-mail die door DJ Rob Toonen zijn bevestigd;

 

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

Artikel 3.1 Alle offertes van DJ Rob Toonen zijn vrijblijvend.

Artikel 3.2 Alle offertes van DJ Rob Toonen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

Artikel 3.3 De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen de genoemde termijn van 1 maand, besluiten DJ Rob Toonen een definitieve opdracht te verstrekken.

Artikel 3.4 DJ Rob Toonen zal binnen de genoemde termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de opdrachtgever bevestigen danwel te annuleren;

Artikel 3.5 In geval van opdracht, dient de opdrachtgever een kopie van de offerte en/of overeenkomst, ondertekend door de opdrachtgever, binnen 14 dagen terug te zenden of per e-mail te bevestigen met als bijlage de offerte/opdrachtbevestiging voorzien van de benodigde gegevens;

 

Artikel 4 – Bepalingen met betrekking tot optredens

Artikel 4.1 De opdrachtgever is verplicht te garanderen:

Artikel 4.2 Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of de apparatuur;

Artikel 4.3 Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit, water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en voldoende parkeergelegenheid (minstens twee vrije parkeerplaatsen);

Artikel 4.4 Dat in/op de DJ Booth voldoende vrije stopcontacten (230V) aanwezig zijn (minimaal 3 vrije stopcontacten);

Artikel 4.5 Dat een Pioneer DJM900 Nexus of Nexus 2 aanwezig is;

Artikel 4.6 Dat er twee maal een Pioneer CDJ2000 Nexus of twee maal een Pioneer CDJ3000 aanwezig is;

Artikel 4.7 Dat tijdens het optreden de artiest(en) en gevolg (tourmanagement, camerateam en overige aanhang) het recht hebben om onbeperkt consumpties te nuttigen voor volledige rekening van de opdrachtgever;

Artikel 4.8 Dat in de nabijheid van DJ Rob Toonen voldoende beveiliging aanwezig is (in geval van een podium minimaal twee beveiligers) die de veiligheid van DJ Rob Toonen, zijn apparatuur en zijn gevolg kunnen garanderen;

 

Artikel 5 – Annulering van de overeenkomst

Artikel 5.1 DJ Rob Toonen heeft te allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te weigeren en of te beëindigen indien DJ Rob Toonen een voor hem goede reden hiervoor heeft danwel een tv-optreden, radio-optreden of anderzijds;

Artikel 5.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van:

0%: wanneer er 45 dagen voor het optreden wordt geannuleerd;

25%: van het totaalbedrag, als tussen de 45 en 20 dagen van te voren wordt geannuleerd;

75%: van het totaalbedrag wanneer tussen de 20 en 7 dagen van te voren wordt geannuleerd;

100%: van het totaalbedrag wanneer in de laatste 7 dagen vòòr het optreden danwel op de dag zelf door opdrachtgever wordt geannuleerd;

Artikel 5.3 Wanneer opdrachtgever op de dag zelf annuleert dient opdrachtgever tevens alle extra kosten te betalen die door deze annulering gemaakt dienen te worden door DJ Rob Toonen;

 

Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid

Artikel 6.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog e.d. – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer (Alleen bij meer dan een halve meter sneeuw);

Artikel 6.2 In geval van overmacht zal de opdrachtgever DJ Rob Toonen nog gedurende drie maand de gelegenheid geven, haar optreden te verzorgen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft;

Artikel 6.3 In geval van overmacht is DJ Rob Toonen gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten;

 

Artikel 7 – Prijzen offerte

Artikel 7.1 Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen, geldend op de dag van verzending van de offerte en de geldigheidsduur van de offerte;

Artikel 7.2 Prijsverhogingen 1 maand na verzending van de offerte zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om, hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs;

 

Artikel 8 – Betalingen

Artikel 8.1 De opdrachtgever is verplicht 10 dagen voor aanvang van het optreden te zorgen dat de factuur is voldaan, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen;

Artikel 8.2 Mocht er nadien sprake zijn van extra kosten, dan zal de opdrachtgever na afloop van het feest het bedrag van het verschuldigde meerwerk direct op locatie voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen;

 

Artikel 9 – Klachten

Artikel 9.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9.2 DJ Rob Toonen geeft onder geen beding het totaalbedrag van het feest terug aan de opdrachtgever in geval van klachten. De opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Artikel 10.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.

Artikel 10.2 DJ Rob Toonen kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door personen, apparatuur, overmacht, derden, verkeerd gebruik of door andere oorzaken;

Artikel 10.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.);

Artikel 10.4 De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan apparatuur welke DJ Rob Toonen heeft meegebracht naar het optreden danwel door derden is meegenomen ten uitvoer van het optreden;

Artikel 10.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle extra kosten die door Rob Toonen gemaakt dienen te worden om het optreden te kunnen voldoen danwel aan de overeenkomst te kunnen voldoen;